Lita brýr                                               150,-

Rætta brýr                                           150,-

Lita + rætta brýr                                   250,-

Lita vippur                                            200,-

Lashlift v/farvu (vippubuk)                    550,-

Browlift v/farvu og rætting                   500,-

Lashlift + Browlift v/farvu og rætting   900,-

Single lash extensions                         900,-

Ífylling av extensions (max. 3 vikur)     550,-

Ífylling av extensions (max. 4 vikur)     650,-